Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στόχος του Ομίλου GEFCO είναι να αποδεικνύει την αξία του μέσω των δραστηριοτήτων του σε όλο τον κόσμο. Προτεραιότητες του Ομίλου είναι η επιτυχής ενσωμάτωση κάθε εργαζομένου και η καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση ως προς τις πολιτικές δεοντολογίας και υπευθυνότητας.

1/ Όφελος από τη διεθνή παρουσία μας

Με τη διεθνή παρουσία μας μέσα από 41 θυγατρικές, επιθυμούμε να ενδυναμώσουμε την παγκόσμια παρουσία μας και να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία του logistic σε τομείς ισχυρής ανάπτυξης.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, βασιζόμαστε στην τεχνογνωσία των εργαζομένων μας και αναζητούμε πάντα να στρατολογήσουμε τα καλύτερα ταλέντα στους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητάς μας.

Απαραίτητα προσόντα για να εργαστείτε στο εξωτερικό: 

 • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών,
 • Εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα του logistic,
 • Γνώση συστημάτων πληροφορικής.

2/ Η προσωπική σας ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητά μας

Η ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εργαζομένων μας σε κάθε επίπεδο, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς αποτελεί ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για την επέκταση του ομίλου μας.

Σε οποιαδήποτε τοποθεσία της GEFCO κι αν εργάζεστε, σας εγγυόμαστε το ίδιο περιεχόμενο και  επίπεδο εκπαίδευσης .

Η προσωπική σας πρόοδος συμβάλλει στην επιτυχία του Ομίλου. Επειδή οι απαιτήσεις των κατασκευαστών μας αυξάνονται συνεχώς, δεσμευόμαστε να ανανεώνουμε τακτικά τις δεξιότητές σας για να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις των δραστηριοτήτων μας. 

Θα έχετε συνεχή υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας μέσω παροχών ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Για παράδειγμα:

 • Διαπραγμάτευση,
 • Διαχείριση έργων,
 • Διαχείριση ομάδας,
 • Ασφάλεια,
 • Συστήματα πληροφορικής,
 • Ξένες γλώσσες,

3/ Η υγεία & η ασφάλεια αποτελούν προϋποθέσεις των καθημερινών εργασιακών μας προτύπων

Στην GEFCO, διαχωριζόμαστε από τον υπόλοιπο κλάδο του logistics  μέσω της κουλτούρας της ευθύνης που διαμορφώνεται από την εμπειρία μας στον κλάδο. Το ομαδικό πνεύμα του Ομίλου συμβάλλει στην εμφύτευση και στη διάδοση των δεοντολογικών αξιών και αρχών μας παγκοσμίως.

Οι συνθήκες εργασίας μας είναι σχεδιασμένες για να εγγυώνται την ασφάλεια και την ευημερία σα. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, η GEFCO εργάζεται σε στενή συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους.

Το 2010, επισημοποιήσαμε την πολιτική διαχείρισης επαγγελματικού κινδύνου υιοθετώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (SMST). Στην προσέγγιση αυτή συμμετέχουν στελέχη, εργαζόμενοι και υπεργολάβοι, καθιστώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του Ομίλου υπόλογα για τους κινδύνους και διδάσκοντάς τους να εξασφαλίζουν τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια όσων βρίσκονται γύρω τους.

4/ Πρόσληψη ατόμων με αναπηρία: απόδειξη της επιλογής μας για πολυμορφία

Έχουμε την πεποίθηση ότι η πολυμορφία αποτελεί βασική πηγή του κοινωνικού πλούτου και της ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, πασχίζουμε να το πετύχουμε παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και εφαρμόζοντας πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην πρόσληψη, όπως επίσης και μέσω της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανέλιξης.

Διεξάγουμε μια δυναμική πολιτική για να προωθήσουμε την ενσωμάτωση και την ασφάλεια εργασίας για εργαζόμενους με αναπηρία, μέσω της ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης και εκστρατειών κατάρτισης για τα στελέχη και το προσωπικό.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των βημάτων που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο:

 • Στη Γαλλία, υπογραφή συμφωνίας για τα άτομα με αναπηρία το 2008. Η απασχόληση ατόμων με αναπηρία, που αυξάνεται συνεχώς, αντιπροσωπεύει το τέσσερα τοις εκατό του εργατικού δυναμικού μας σήμερα,
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των στελεχών για την ενσωμάτωση εργαζομένων με αναπηρία στην GEFCO της Αργεντινής,
 • Εταιρική σχέση μεταξύ της GEFCO Τσεχίας και ενός κατασκευαστή επίπλων γραφείου που απασχολεί άτομα με αναπηρία,
 • Συνεργασία μεταξύ της GEFCO Γερμανίας και της κυβέρνησης για προσαρμοσμένο εργασιακό εξοπλισμό ή εξοπλισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, καρέκλες εργονομικού σχεδιασμού).

5/ Δεσμευόμαστε για την επαγγελματική ισότητα των φύλων

 • Η ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων στους επιχειρηματικούς μας τομείς, η διασφάλιση ίσης πληρωμής, η δυνατότητα ανέλιξης σε άντρες και γυναίκες υπό τις ίδιες συνθήκες,
 • Και η διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι ύψιστης σημασίας για την GEFCO.